Rila Monastery, Bulgaria – the exterior toll-house fresco